Algemene Voorwaarden van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) toegepast op DEWERF.com.


Artikel 1. Overeen­­komst, offerte en bevestiging

1.1 Toepasselijkheid algemene voor­waar­den
Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, van toepassing op de tot­stand­­­­­koming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdracht­gever en DEWERF.com gesloten overeenkomsten.

1.2 Offerte

Offertes zijn vrijblijvend en zijn 1 maand geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

1.3 Schriftelijke bevesti­­ging

Op­drachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er des­ondanks mee in­stemt dat DEWERF.com een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden DEWERF.com eerst nadat deze schriftelijk door DEWERF.com zijn bevestigd.

1.4 Meerdere op­dracht­ne­mers

Wanneer de opdrachtgever eenzelfde op­dracht tegelijkertijd aan anderen dan DEWERF.com wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij DEWERF.com, onder ver­­melding van de namen van deze anderen, hier­van op de hoogte te stellen.


Artikel 2. De uitvoering van de overeen­komst


2.1 Uitvoeren op­dracht
DEWERF.com zal zich in­span­nen de op­dracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdracht­gever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdracht­gever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal DEWERF.com de opdrachtgever op de hoogte houden van de voort­­gang van de werk­zaam­he­den.

2.2 Verstrekken van gegevens
De opdrachtgever is ge­hou­den al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door DEWERF.com mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van vol­ledige, deugde­lijke en duidelijke gegevens of materialen.

2.3 Aanvraag offertes toeleveranciers
Indien DEWERF.com op verzoek van de op­­dracht­­gever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Des­gewenst kan DEWERF.com na­mens de opdrachtgever offertes aanvragen.

2.4 Gebruik van toeleveranciers
Tenzij anders overeengekomen, worden op­­drach­ten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ont­werp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de op­dracht­­gever kan DEWERF.com, voor rekening en risico van de op­dracht­gever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een na­der over een te komen vergoe­ding afspreken. Indien bij de uit­voe­ring van de op­dracht DEWERF.com volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of dien­sten van derden betrekt, waar­na deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de op­dracht­gever, dan zullen de bepalingen uit de al­gemene voorwaarden van de toe­leverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoe­danig­heid en le­ve­ring van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

2.5 Openbaarmaking en verveelvoudiging
Al­vorens tot productie, ver­­veel­vou­diging of openbaarmaking wordt over­gegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laat­ste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te contro­le­ren en goed te keuren. Indien DEWERF.com, al dan niet in naam van de op­dracht­gever, opdrachten of aan­wij­zingen aan productie­bedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van DEWERF.com zijn hierboven ge­noem­de goed­keu­ring schriftelijk te beves­ti­gen.

2.6 Ter­mijn van levering
Een door DEWERF.com opgegeven ter­mijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indica­tieve strek­king, tenzij uit de aard of de in­houd van de overeenkomst anders blijkt. DEWERF.com is, ook bij een opgegeven termijn voor het vol­­brengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever DEWERF.com bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en na­koming binnen de in de in­gebrekestelling genoemde redelijke termijn uit­blijft.

2.7 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen
Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aan­vragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de op­dracht­­gever vol­­doen aan wettelijke- of kwa­liteitsnormen niet tot de opdracht van DEWERF.com.

2.8 Klachten
Klachten dienen zo spoedig moge­lijk, maar in ieder ge­val binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan DEWERF.com te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.


Artikel 3. Rechten van intel­lec­tuele eigendom en eigendomsrechten

3.1 Auteursrecht en industriële eigendom
Tenzij anders overeen­geko­men, ko­men alle uit de op­­dracht voortkomende rechten van intellec­tuele eigendom- waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteurs­recht- toe aan DEWERF.com. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend DEWERF.com daar­­toe bevoegd.

3.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten
Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merk­rechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portret­rechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de op­drachtgever.

3.3 Naams­ver­melding
Tenzij het werk er zich niet voor leent, is DEWERF.com te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) ver­melden of verwijderen en is het de op­dracht­gever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder ver­melding van de naam van DEWERF.com openbaar te maken of te verveelvoudigen.

3.4 Eigendom bij opdrachtnemer
Tenzij an­ders is over­eengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door DEWERF.com tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere mate­ria­­len of (elektronische) be­stan­den, eigendom van DEWERF.com, on­geacht of deze aan de opdracht­gever of aan derden ter hand zijn ge­steld.

3.5 Bewaarplicht
Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.


Artikel 4. Gebruik en licentie

4.1 Het gebruik
Wanneer de op­drachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen in­ge­volge de over­eenkomst met DEWERF.com, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van open­­baar­making en ver­veel­voudiging overeenkomstig de bij de opdracht over­eengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen af­­spra­ken gemaakt, dan blijft de licentieverlening be­perkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voor­nemens bestonden. Deze voor­nemens die­nen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan DEWERF.com bekend te zijn gemaakt.

4.2 Ruimer gebruik
De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van de DEWERF.com niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft de DEWERF.com recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van de opdrachtnemer een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

4.3 Wijzi­gingen
Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zon­der schriftelijke toe­stem­ming van DEWERF.com ver­ande­rin­gen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen of te laten aanbrengen.

4.4 Vervallen licentie
Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:
a) vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;
b) indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

4.5 Eigen promotie
DEWERF.com heeft met in­achtneming van de belangen van de opdracht­gever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.


Artikel 5. Honorarium

5.1 Honorarium en bij­komende kosten
Naast het overeengekomen honorarium ko­men ook de kos­ten, die DEWERF.com voor de uitvoering van de op­dracht maakt, voor ver­goe­ding in aan­merking.

5.2 Honorarium voor meer­werk
Indien DEWERF.com door het niet tijdig of niet aanleveren van vol­ledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een ge­wij­zig­de hetzij on­juiste op­dracht of briefing genoodzaakt is meer of an­de­re werkzaam­heden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart wor­den geho­no­reerd, op ba­sis van de gebruikelijk door DEWERF.com gehan­teerde honorariumtarieven.

5.3 Accountantsonderzoek
Indien de ho­no­re­ring op enige wijze af­hanke­lijk is gesteld van feiten of omstandig­heden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft DEWERF.com na een opgave van de opdrachtgever het recht de admini­stratie van de opdrachtge­ver door een registeraccountant te laten con­tro­leren.  Indien de uitkomst van de controle door de accountant meer dan 2% of € 100,= afwijkt van de opgave en de afrekening door de opdrachtgever, komen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever.


Artikel 6. Betaling

6.1 Betalingsverplichting
Beta­lingen dienen plaats te vinden binnen 14 da­gen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze ter­mijn door DEWERF.com nog geen (volledige) betaling is ont­vangen, is de opdrachtgever in ver­zuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wet­telijke rente. Alle door DEWERF.com gemaakte kosten, zo­als proceskosten en buiten­ge­rech­telijke en ge­rechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bij­stand, deurwaarders en in­cassobureaus, gemaakt in ver­band met te late be­talingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buiten­ge­rechtelijke kosten worden ge­steld op ten minste 10% van het fac­tuur­bedrag met een minimum van € 200,00 eclusief BTW.

6.2 Periodieke beta­lingen
DEWERF.com heeft het recht zijn ho­no­­rarium maande­lijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en ge­maak­te kosten ten behoeve van de uitvoering van de op­dracht.

6.3 Geen korting of compen­satie

De op­drachtgever verricht de aan DEWERF.com verschuldigde be­talingen zonder korting of compensatie, be­houdens ver­rekening met op de over­eenkomst betrekking hebbende ver­reken­bare voorschotten, die hij aan DEWERF.com heeft verstrekt. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.

6.4 Ver­vallen licentie
Vanaf het moment dat de op­drachtgever zijn betalingsver­plich­tingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de op­drachtgever niet (langer) toe­gestaan de ter beschikking ge­stel­de resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de op­drachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortko­ming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van on­der­ge­schik­te betekenis is.

 
Artikel 7. Opzegging en ontbinding overeenkomst

7.1 Opzegging overeen­komst door op­drachtgever
Wanneer de op­­dracht­gever een over­een­komst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het hono­rarium en de gemaak­te kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

7.2 Ontbinding over­eenkomst door opdrachtnemer
In­dien de overeenkomst door DEWERF.com wordt ont­bonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de na­­ko­ming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de op­dracht­ge­ver, naast een schadevergoeding, het honorarium en de ge­maakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van DEWERF.com redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de op­dracht wordt af­ge­rond, worden in dit verband mede beschouwd als toe­rekenbare tekortkoming.

7.3 Schadever­goeding
De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste om­vatten de kosten voortvloeiend uit de door DEWERF.com op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 30% van het resterende deel van het ho­no­rarium welke de opdrachtgever bij vol­le­dige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

7.4 Fail­lis­se­ment
Zowel DEWERF.com als de op­dracht­gever hebben het recht de over­een­komst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ont­binden in geval van faillissement of surséance van de andere partij. Ingeval van faillissement van de opdrachtgever heeft DEWERF.com het recht het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

7.5 Eenzijdige ontbinding overeenkomst door opdrachtgever
In geval van ontbinding door de opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door DEWERF.com zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de opdrachtgever bewijst dat DEWERF.com ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die de opdrachtnemer vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

7.6 Gebruik resultaat na voor­tijdige beëindi­ging
Indien de op­dracht, om welke reden dan ook, voor­tijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toe­gestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de op­dracht aan de op­dracht­gever verstrekte licentie te vervallen.

7.7 Duurovereen­komsten
Wanneer de werkzaamheden van DEWERF.com bestaan uit het bij her­haling verrichten van soort­gelijke werkzaamheden, dan zal de daar­voor geldende overeenkomst, tenzij schrif­telijk anders is over­een­gekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een rede­lijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.


Artikel 8. Garan­ties en vrijwaringen

8.1 Auteurs­recht­hebbende
DEWERF.com garan­deert dat het geleverde door of van­wege DEWERF.com is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, DEWERF.com geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteurs­recht­heb­bende over het werk kan beschikken.

8.2 Vrijwaring voor aanspraken met betrekking tot gebruik ontwerp
De opdrachtgever vrijwaart DEWERF.com of door DEWERF.com bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voort­vloeiend uit de toepassingen of het ge­bruik van het resultaat van de opdracht.

8.3 Ver­strekte materialen en gegevens
De opdrachtgever vrijwaart DEWERF.com voor aanspraken met be­trek­king tot rechten van intellectuele eigen­dom op door de op­dracht­gever ver­strekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de op­dracht worden gebruikt.

 
Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Aan­sprakelijk­heid
DEWERF.com kan niet aan­sprakelijk worden gesteld voor:
a) fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is ge­steld;
b) misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;
c) fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden;
d) ge­breken in offertes van toe­le­ve­ranciers of voor overschrijdingen van prijs­opgaven van toeleveranciers;
e) fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/ge­gevens, indien de op­dracht­ge­ver, overeenkomstig het be­paal­de in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegen­heid is gesteld een controle uit te voe­ren en te kennen heeft ge­ge­ven aan een dergelijke controle geen behoefte te heb­ben of daar geen gebruik van heeft gemaakt;
f) fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de op­dracht­gever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) mo­del, pro­to­type of proef achterwege heeft gelaten, en deze fou­ten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

9.2 Beperking aansprakelijkheid
Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van DEWERF.com of de bedrijfsleiding van DEWERF.com -ondergeschikten derhalve uitgezonderd-, is de aansprakelijkheid van DEWERF.com voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad beperkt tot het factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de opdracht betrekking heeft, verminderd met de door DEWERF.com gemaakte kosten voor inschakeling van derden, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 45.000,00 en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan de opdrachtnemer uitkeert.

9.3 Verval aansprakelijkheid
Elke aansprakelijkheid vervalt door het ver­loop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

9.4 Kopieën mate­rialen
De op­dracht­gever is gehouden, indien redelijker­wijs mo­ge­lijk, kopieën van door hem verstrekte ma­te­rialen en gege­vens onder zich te houden tot de op­dracht is vervuld. Indien de op­dracht­gever dit na­laat, kan DEWERF.com niet aansprakelijk wor­­den gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

9.5 Be­waar­plicht
Na het voltooien van de opdracht heb­­ben noch de opdrachtgever noch DEWERF.com jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.


Artikel 10. Overige bepalingen

10.1 Overdracht aan derden
Het is de op­dracht­gever niet toegestaan enig recht uit een met DEWERF.com geslo­ten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij over­dracht van zijn gehele onderneming.

10.2 Ver­trouwelijkheid
Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de an­de­re partij aan een­zelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

10.3 Opschriften
De op­schriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voor­waarden.

10.4 Nederlands recht
Op de over­een­komst tussen DEWERF.com en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen DEWERF.com en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar DEWERF.com is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van de DEWERF.com.

Startpositie>
Home>